Informació pública de l’esborrany del Projecte de decret pel qual es regula la identificació dels animals que viuen a l’entorn humà a l’àmbit de les Illes Balears

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3300535&coduo=138143&lang=ca

Informació pública de l’esborrany del Projecte de decret pel qual es regula la identificació dels animals que viuen a l’entorn humà a l’àmbit de les Illes Balears
Darrera actualització: 03 abril 2018

Tràmit d’informació pública de l’esborrany de Projecte de decret pel qual es regula la identificació dels animals que viuen a l’entorn humà a l’àmbit de les Illes Balears.

Amb l’aprovació d’aquest nou Decret es vol:

Establir el caràcter obligatori de la identificació dels animals que viuen a l’entorn humà: animals de companyia, de producció de tipus alternatiu no inclosos en la normativa de producció tradicional prevists a l’annex 1, espècies exòtiques i animals de producció tradicional de les espècies ovina, caprina i porcina que es tenen com a animals de companyia.
Regular el sistema i el procediment d’ identificació dels animals de l’apartat anterior.
Regular el funcionament del Registre d’Identificació d’Animals de Companyia de les Illes Balears (RIACIB) i integrar-hi el Registre Autonòmic d’Animals Potencialment Perillosos.
Establir el procediment d’habilitació comú dels veterinaris d’exercici lliure per identificar tant els animals, prevists a l’objecte d’aquest decret, com els animals de producció tradicional.

D’acord amb l’anunci de la secretària general de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de data 19 de març de 2018 (publicada en el BOIB núm. 041, de data 3 d’abril de 2018) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 24 d’abril de 2018, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de decret pel qual es regula la identificació dels animals que viuen a l’entorn humà a l’àmbit de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Direcció General d’Agricultura i Ramaderia).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:.»Enllaç»

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.

Compártelo...