Vos informam que en data  2 d’abril, es va publicar al BOIB  la convocatòria de subvencions pel desenvolupament d’activitats socioambientals en matèria cinegètica o de pesca fluvial pel 2020 (BOIB núm. 49 de 2 d’abril) i que el passat dia 6 de juny es publicà l’extracte de la convocatòria mitjançant el qual s’inicien el plaços per poder presentar les sol·licituds (BOIB núm. 103 de 6 de juny)

La convocatòria té un pressupost de 180.000 €, repartits en dues partides pressupostàries:

– Una destinada a despeses corrents, és a dir, a activitats que es puguin desenvolupar al llarg de l’any (p.e. sembres, compra de gra, repoblacions, despeses veterinàries, etc…). 150.000 €

– Una altra destinada a inversióEXCLUSIVAMENT per a la construcció de nuclis de cria de conills (ajustat al model tècnic proposat pel Servei de Caça), adquisició de gàbies trampa i material i equipament pel control de depredadors i espècies invasores i maquinària agroforestal. 30.000 €

Ambdues realitzades entre l’1 de juliol de 2019 i el 30 de juny de 2020

Seran excloses les sol·licituts per import superior a 4.000 € (IVA inclòs), sempre i quan aquestes es reparteixin amb un màxim de 2.500 € per activitats de despesa corrent i 1.500 € per activitats incloses com a inversión (màxim 500 € per maquinària agroforestal). 

Totes aquelles entitats, clubs, associacions, societats de caçadors…degudament constituïts que estigueu interessades en sol·licitar la subvenció, teniu de termini FINS DIA 26 DE JUNY DE 2020 per presentar les sol·licituds. 

DEGUT A L’ACTUAL SITUACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA PROVOCADA PEL COVID-19, LA TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS ES FARÀ VIA TELEMÀTICA, MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC O DIRECTAMENT ALS REGISTRES DEL CONSELL DE MALLORCA. 

NO HI HAURÀ ATENCIÓ DE FORMA PRESENCIAL.

Per l’aclariment de dubtes o consultes, podeu posar-vos en contacte al telèfon 971173878 o bé a l’adreça electrònica fjvidal@conselldemallorca.net.

Recordar que els documents han d’anar signat pel president, qui és el representant legal de l’entitat. En cas de que es  signi per un altre membre de la junta directiva, cal que aquest aporti un document acreditatiu on es deixi constància de que està autoritzat per part de la societat a poder sol·licitar les subvencions en nom d’aquesta.

El procediment per seleccionar les entitats beneficiàries és la concurrència no competitiva, per la qual cosa, no es fixa un ordre de prelació si les sol·licituds reuneixen els requisits i si hi ha crèdit suficient. En cas contrari, la prelació de la concessió vindrà donada per l’ordre d’entrada de la sol·licitud en el registre, sempre que l’expedient sigui correcte i aporti els documents preceptius, fins exhaurir el total del crèdit assignat.

Documentació a presentar:

– Model de sol·licitud (CE1)- Fotocòpia CIF de l’entitat sol·licitant
– Fotocòpia compulsada dels estauts (els podeu compulsar al Consell mateix)
– Fotocòpia del DNI de la persona que signa la solicitud
– Memòria justificativa del projecte: Objectius, actuacions previstes, calendari d’execució. (CE2)
– Pressupost (annexes) 
– Certificat bancari que acrediti el compte bancari (no és necessari si no s’ha produit cap canvi des de la darrera sol·licitud de subvencions) (CE3 ó CE4)
– Autorització per poder tramitar els certificats d’estar al corrent amb l’AEAT i TGSS (CE7 i  CE8)
– Acreditació del càrrec de la persona que signa la sol·icitud (CE9). Adjuntar còpia acta on aparegui el nombrament del càrrec
– Acreditació de la vigència del càrrec de la persona que signa la sol·licitud (CE10).
– Declaració responsable de no trovar-se en la situación prevista en l’article 11 de la Llei 11/2016 d’igualtat de dones i homes. (CE13)

EXTRACTO BOIB Castellano
EXTRACTO BOIB Català
BOIB Català
BOIB Castellano
ANNEXES Català
ANEXOS Castellano

Compártelo...