D’acord amb els articles 31, 36 i 9.2 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), es comunica que s’ha publicat en el BOIB núm. 17, de dia 6 de febrer de 2018, l’anunci del tràmit d’informació pública del procediment per aprovar el pla de gestió Natura 2000 de la costa est de Menorca i Pla rector d’Ús i Gestió del Parc Natural de s’Albufera des Grau.

L’aprovació conjunta d’aquest Pla de gestió i PRUG en un únic document és un requisit legal que la comunitat autònoma ha de complir, atès que part de l’àmbit dels espais Xarxa Natura 2000 inclosos en el pla de gestió coincideix amb l’àmbit del Parc natural de s’Albufera des Grau, segons estableix l’article 29.2 de la Llei 42/2007.

Més informació: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3235058&coduo=138143&lang=ca

Compártelo...